Papoušek Žako

Povinná registrace CITES pro papoušky Žako

Od 4. února 2017 vstoupilo v platnost nařízení Komise (EU) č. 2017/160, které reguluje vnitro i mimounijní obchod s ohroženými druhy. Z hlediska změny režimu nakládání a možností obchodování s exempláři chráněných druhů je pro ČR podstatné především zařazení žaka šedého (Psittacus erithacus) do nejpřísnější ochrany CITES (příloha A).

Všichni vlastníci či dlouhodobí držitelé žaka jsou povinni si jej nechat zaregistrovat u místně příslušného krajského úřadu (v případě Prahy na Magistrátu hl. města Prahy), ve lhůtě do 30 dní. Komu se nepodaří dodržet tuto lhůtu, vystaví se riziku postihu od České inspekce životního prostředí. Ta může ve správním řízení uložit pokutu, případně může i papouška zabavit.

Podání žádosti o registraci musí předcházet označení žaka pevným bezešvým kroužkem CITES nebo čipem. Označení pomocí bezešvých kroužků provádí chovatel sám, nejpozději do 3 týdnů věku, tak aby bylo možné kroužek nenásilně navléknout a zároveň nebyl natolik volný, aby z končetiny spadl. U žaků pořízených v letech 2010 až 2016, kdy byla zrušena povinná registrace, ale kteří mají plný bezešvý kroužek, který není CITES (neobsahuje kód CZ + šestimístné číslo), ale je na něm jedinečný číselný kód, nebude nutné podstupovat čipování.

Nebude-li papoušek žako označen prostřednictvím nesnímatelného bezešvého uzavřeného kroužku, musí být označen prostřednictvím mikročipu, který splňuje normy podle ISO 11784/ 11785. Na trhu jsou k dispozici minimikročipy o velikosti 1,4 x 7,6mm, které jsou pro takto drobná zvířata nejvhodnější.

Jak vlastně takové označení mikročipem u papouška vypadá?

Čipování se provádí buď při plném vědomí nebo v sedaci, popř. narkóze. Zdravý a psychicky vyrovnaný papoušek žako zvládne čipování v plném vědomí. Pokud je však papoušek nemocný nebo psychicky nevyrovnaný je doporučitelné provádět čipování v sedaci nebo narkóze (např. při subkutánní aplikaci u jedinců menších než 100 g je vhodné uvést jedince do celkové narkózy, aby se usnadnila manipulace při případném výronu krve). Pokud se rozhodnete pro narkózu, tak je podle mého názoru vhodnější zvolit inhalační narkózu, kdy se papoušek během okamžiku uspí nasazením masky a po odstranění této masky se velmi rychle probouzí.

Nejčastějším místem intramuskulární aplikace čipu je do levé strany povrchového nebo hlubokého prsního svalu, kdy je možnost vyjmutí čipu minimální. Doporučená minimální hmotnost jedince pro intramuskulární aplikaci čipu (do svalu) je 100g.

Čip lze aplikovat také subkutánně (tedy do podkoží), kdy ale hrozí větší riziko, že si papoušek čip vyjme a také může čip v podkoží cestovat (zpravidla do níže položených míst).

V místě aplikace čipu se před vlastní aplikací vytrhá pár pírek a místo vpichu se řádně vydezinfikuje, aby se předešlo případné infekci. Samotná aplikace čipu je provedena pomalým vpichem, aby se minimalizovalo riziko krevního výronu. Poslední nedílnou součástí označení čipem je kontrola čipu pomocí čtečky čipů.

Jaká rizika přináší pro žaka označení mikročipem?

Mezi rizika patří např. krevní výron, různé zlomeniny či jiné poškození v důsledku nevhodné manipulace, v krajním případě i smrt jedince (to platí zejména pro nemocné a psychicky labilní jedince). Po označení mikročipem může dojít také k automutilaci (sebepoškozování) ve snaze čip odstranit, nebo může také docházet k vyškubávání peří.

Cena čipu+aplikace se pohybuje na veterinárních pracovištích od 500 do 700 kč.

Podrobnější informace k registraci, vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností a vývozu žaků do třetích zemí jsou k dispozici zde:

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/cites_aktuality/$FILE/ODOIMZ-Informace_k_zakovi_pro_verejnost_final-20161129.pdf

MVDr. Markéta Valešová